Αναζήτηση

Flexopack: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου άνω των 12 εκατ. ευρώ

Flexopack: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου άνω των 12 εκατ. ευρώ

 Με κάλυψη από το Ταμείο Ανάκαμψης και τη Eurobank

Την εκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου 12.913.202 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η διοίκηση της Flexopack, το οποίο καλύφθηκε κατά το ποσό των 8.070.751 εκατ. ευρώ από το κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και κατά το ποσό των 4.842.451 εκατ. ευρώ, από τη Eurobank.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «FLEXOPΑCK A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 21.11.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ανακοινώνει ότι την 24η Νοεμβρίου 2022 υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων δύο Ευρώ (12.913.202 ), το οποίο δάνειο καλύφθηκε στο σύνολό του την 29η Νοεμβρίου 2022 ως ακολούθως:

(α) αφενός μεν με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ενός Ευρώ (8.070.751 ), και

(β) αφετέρου δε από την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός Ευρώ (4.842.451). Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».

Το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών της, ως φορέα υλοποίησης επιλέξιμου Επενδυτικού Σχεδίου ύψους δεκαέξι εκατομμυρίων εκατόν σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριών ευρώ (16.141.503 ), το οποίο εμπίπτει στην Επιλέξιμη Δράση «Εξωστρέφεια» και αναφέρεται στην αύξηση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής εύκαμπτων πλαστικών υλικών (films), που βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα).

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top