Αναζήτηση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Νέες Τεχνολογίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία» στο ΤΕΙ Αθήνας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Νέες Τεχνολογίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία» στο ΤΕΙ Αθήνας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 22 Φεβρουαρίου 2018

Το Τμήμα Γραφιστικής- κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018, ΦΕΚ 979–23/3/2017, Αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με Ελληνικό τίτλο «Νέες Τεχνολογίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία» ή αγγλικό τίτλο, "New Technologies and Marketing.Smart Packaging", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αντικείμενο και Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι τεχνολογίες της έξυπνης συσκευασίας και η αξιοποίησή τους για τις ανάγκες του Μάρκετιγκ. Σκοπός του Προγράμματος είναι οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές, τεχνικές και γνώσεις Marketing, που σχετίζονται με την έξυπνη συσκευασία και παράλληλα να έχουν τις δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραπάνω γνώσεις ώστε να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν προγράμματα τύπου μάρκετινγκ, που βασίζονται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών της έξυπνης συσκευασίας.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα που συνδυάζει στα πεδία των προηγμένων τεχνολογιών ICT, που σχετίζονται με την συσκευασία και το μάρκετινγκ προσφέροντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που αξιοποιεί αφενός την πιο πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους είτε στην αγορά εργασίας βελτιώνοντας την επαγγελματική τους κατάσταση ή στρεφόμενοι προς τον ακαδημαϊκό χώρο στελεχώνοντας ερευνητικές ομάδες συμβάλλοντας στην εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού τομέα.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης, με τίτλο

«Νέες Τεχνολογίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία».

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών που αφορά τη διδακτική, εργαστηριακή και ερευνητική απασχόληση για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι πλήρους φοίτησης και εκτείνεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Στα πρώτα δύο (2) εξάμηνα σπουδών διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά το τρίτο (3) εξάμηνο σπουδών εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 2.600 € και καταβάλλονται εφάπαξ ή σε τρείς δόσεις, ως εξής : Με την εγγραφή 1000€, 1000€ στην αρχή του Β΄ εξαμήνου και 600€ στην αρχή του Γ΄ εξαμήνου της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας. Έκπτωση 25% σε Πτυχιούχους ΑΕΙ, των
1. Γραφιστικής / Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Marketing του ΤΕΙ Αθήνας, 2. Δημοσίους υπαλλήλους ή και κατόχους ΜΔΕ διπλώματος. 3. Φυσικούς, Χημικούς, Ηλεκτρονικούς, Πληροφορικούς.

Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γραφιστικής / Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών, του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Δικαιολογητικά – Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους από την 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ ΤΗΝ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

Τα μαθήματα του εξαμήνου αρχίζουν τέλος Φεβρουαρίου 2018.

Ο φάκελος υποβάλλεται, Αρχικά μέσω email, και πρέπει να περιέχει:

  • Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο "έγγραφα στο site".
  • Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γραφιστικής/Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.
  • Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.
  • Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής), όπως περιγράφονται στον κανονισμό, η αντίστοιχα πιστοποιητικά για οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα που ομιλείται στην ευρωπαϊκή ένωση.
  • Αποδεικτικά ερευνητικού, ή και συγγραφικού, επαγγελματικού έργου.
  • Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει).

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται, Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 – 13.00, στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού στον 2ο όροφο, Γραφείο ΜΠΤ, στο κτίριο ΣΚΣ, Γραφιστικής/Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών, του ΤΕΙ Αθήνας και στη διεύθυνση, ΤΕΙ Αθήνας, Αγ.Σπυρίδωνος, 12243, Αιγάλεω, Αττική

Στοιχεία Επικοινωνίας: email : spack@teiath.gr Τηλ: 0030 - 210.53.85.444, Fax: 0030 - 210.53.85.444

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.masters-smartpackaging.teiath.gr/

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top