Αναζήτηση

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με τίτλο « Νέες Τεχνολογίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία »

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με τίτλο « Νέες  Τεχνολογίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία »

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με τίτλο «Νέες  Τεχνολογίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία»
Προκήρυξη Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
(Απρίλιος 2017)

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γραφιστικής- κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ΦΕΚ 979–23/3/2017, Αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με Ελληνικό τίτλο « Νέες Τεχνολογίες και  Marketing. Έξυπνη Συσκευασία »  ή αγγλικό τίτλο, « New Technologies and Marketing.Smart Packaging », σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

Αντικείμενο και Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι τεχνολογίες της έξυπνης συσκευασίας και η αξιοποίησή τους για τις ανάγκες του Μάρκετινγκ. Σκοπός του Προγράμματος είναι οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνώσεις που σχετίζονται με την έξυπνη συσκευασία και παράλληλα να έχουν τις δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραπάνω γνώσεις ώστε να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν προγράμματα μάρκετινγκ που βασίζονται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών της έξυπνης συσκευασίας. Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα που συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία των προηγμένων τεχνολογιών που σχετίζονται με την συσκευασία και του μάρκετινγκ προσφέροντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που αξιοποιεί αφενός την πιο πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο χώρο. Το πρόγραμμα είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους είτε στην αγορά εργασίας βελτιώνοντας την επαγγελματική τους κατάσταση ή στρεφόμενοι προς τον ακαδημαϊκό χώρο στελεχώνοντας ερευνητικές ομάδες συμβάλλοντας στην εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού πεδίου.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες και Μάρκετινγκ. Έξυπνη Συσκευασία»,«New Technologies and Marketing. Smart Packaging ».

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (1) και το δεύτερο (2) εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις) και την εκπόνηση εργασιών, ενώ το τρίτο (3) εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών που αφορά τη διδακτική, εργαστηριακή και ερευνητική απασχόληση για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι πλήρους φοίτησης και εκτείνεται σε τρία (3) εξάμηνα. Στα πρώτα δύο (2) εξάμηνα σπουδών διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά το τρίτο (3) εξάμηνο σπουδών εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα. Οι τίτλοι μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α’ Εξάμηνο

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)
Υποστρώματα-Μελάνια Συσκευασίας (Substrates and Inks for Packaging) 6
Λογισμικό και Στοιχεία για Έξυπνη Συσκευασία  (Software and Data Hardware for Smart Packaging) 6
Τεχνολογίες Εκτύπωσης ( Printing Technologies) 6
Επιχειρηματικότητα/Επιχειρηματικό Σχέδιο (Entrepreneurship/Business plan) 6
B2C Μάρκετινγκ (B2C Marketing) 6

 

B’ Εξάμηνο

Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Εκτυπωμένες Κεραίες και Κυκλώματα (Printed Antennas and Circuits) 6
Υλικά για εφαρμογές Έξυπνης συσκευασίας (Materials for Smart packaging applications) 6

Σχεδίαση Έξυπνης Συσκευασίας/Μεθοδολογίες Σχεδίασης

(Smart Packaging Design/Design Methodologies)

6
Διαχείριση Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Technology and Innovation Management) 6

B2B Μάρκετινγκ (B2B Marketing)

6

 

Γ’ Εξάμηνο

  Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Διπλωματική Εργασία          Dissertation Thesis 30

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

 

Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 2.600 € και καταβάλλονται εφάπαξ ή σε τρείς δόσεις, ως εξής: Με την εγγραφή αρχικά 1000€ ,1000€ στην αρχή του  ́Β εξαμήνου και  600€ στην αρχή του  Γ εξαμήνου της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας. Έκπτωση 25% σε, 1.Πτυχιούχους του τμήματος Γραφιστικής, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών,  Marketing, Ηλεκτρονικούς, του ΤΕΙ Αθήνας.2.Δημοσίους υπαλλήλους ή και κατόχους ΜΔΕ <διπλώματος>. 3.Πτυχιούχους των τμημάτων Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών, Φυσικών Επιστημών. 4.Οικονομικά ασθενών ομάδων <χαμηλή φορολογική δήλωση > ή και με αναπηρία.

 

Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γραφιστικής / Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών, του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Δικαιολογητικά –Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους από

την 5η Απριλίου 2017 έως και την 14η Απριλίου 2017 .

Ο φάκελος υποβάλλεται <ηλεκτρονικά> και πρέπει να περιέχει:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο

2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

3. Βιογραφικό Σημείωμα.

4.Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γραφιστικής/Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.

5. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής), όπως περιγράφονται στον κανονισμό, η αντίστοιχα πιστοποιητικά για οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα που ομιλείται στην ευρωπαϊκή ένωση.

6. Αποδεικτικά ερευνητικού, ή και συγγραφικού, επαγγελματικού έργου.

7. Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει).

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού στον 2ο όροφο, Γραφείο ΜΠΤ, στο κτίριο ΣΚΣ, Γραφιστικής/Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών, του ΤΕΙ Αθήνας στη διεύθυνση : ΤΕΙ Αθήνας Αγ.Σπυρίδωνος,12243,Αιγάλεω,Αττική

 

Υπεύθυνος

Δρ. Νομικός Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμ. Γραφιστικής / Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών
Τηλ.  6932360063
Γραμματειακή υποστήριξη κ. Σπυριδάκου Σταυρούλα  τηλ.210 5385444 ή 210 5385427,  
< 9.00 – 15.00 >
Email : spack@teiath.gr    

 

Κατεβάστε την Ανακοίνωση

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top